در صورت داشتن چند آدرس، آنها را با ( ; ) جدا کنید. وب سایت شما باید با http ویا https شروع شود.